کمک نقدی

کمک های نقدی برای رفع نیاز های درمانگاه ها و کمپین ها

داوطلب شدن

داوطلب شدن در امور مختلف به صورت فردی و گروهی

داوطلب شدن

وقف کردن

وقف کالا، تجهیزات پزشکی، زمین یا بنا

×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما

نیازمندی ها

کمک های نقدی جهت خرید و تهیه نیازهای مراکز درمانی

image
{{productItem.product.name}}

قیمت محصول: {{productItem.product.price}} ریال

تعداد درخواست: {{productItem.quantity}} عدد

کل هزینه مورد نیاز: {{productItem.totalPrice}} ریال

{{productItem.institute.name}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{productItem.institute.name}}

شهر : {{productItem.institute.university.city.name}}

استان : {{productItem.institute.university.city.province.name}}

قیمت محصول : {{productItem.product.price}}

تعداد: {{productItem.quantity}}

کل هزینه مورد نیاز : {{productItem.totalPrice}}

{{productItem.product.description}}

کمپین ها

کمک های نقدی جهت رفع نیازهای کمپین ها

image
{{campaignItem.campaign.name}}

کل هزینه مورد نیاز: {{campaignItem.campaign.amountRequired}} ریال

{{campaignItem.campaign.organizer}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{campaignItem.institute.name}}

شهر : {{campaignItem.institute.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.institute.university.city.province.name}}

نام دانشگاه : {{campaignItem.university.name}}

شهر : {{campaignItem.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.university.city.province.name}}

شهر : {{campaignItem.city.name}}

استان : {{campaignItem.city.province.name}}

استان : {{campaignItem.province.name}}

تاریخ پایان : {{campaignItem.campaign.expireDate}}

کل هزینه مورد نیاز : {{campaignItem.campaign.amountRequired}}

{{campaignItem.campaign.description}}

آیا می دانید؟

نیازمندی ها و همدلی ها

{{sumOfDonation}} کمک های جمع شده
{{sumOfAllRequest}} نیازمتدی های اعلام شده
{{sumOfSupportYas}} حامیان یاس

آخرین خبرها

logo