logo
logo

کمک نقدی

کمک های نقدی برای رفع نیاز های درمانگاه ها و کمپین ها

داوطلب شدن

داوطلب شدن در امور مختلف به صورت فردی و گروهی

داوطلب شدن

وقف کردن

وقف کالا، تجهیزات پزشکی، زمین یا بنا

×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

حداقل مبلغ کمک 10،000 ریال می باشد مبلغ مورد نظر را وارد کنید
شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شماره موبایل خود را وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید
×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

حداقل مبلغ کمک 10،000 ریال می باشد مبلغ مورد نظر را وارد کنید
شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شماره موبایل خود را وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید
×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

حداقل مبلغ کمک 10،000 ریال می باشد مبلغ مورد نظر را وارد کنید
شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شماره موبایل خود را وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید

نیازمندی ها

کمک های نقدی جهت خرید و تهیه نیازهای مراکز درمانی

image
{{productItem.product.name}}

قیمت محصول: {{productItem.product.price | number:0}} ریال

تعداد درخواست: {{productItem.quantity}} عدد

کل هزینه مورد نیاز: {{productItem.totalPrice | number:0}} ریال

{{productItem.institute.name}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

{{productItem.product.name}}close

نام مرکز : {{productItem.institute.name}}

شهر : {{productItem.institute.university.city.name}}

استان : {{productItem.institute.university.city.province.name}}

قیمت محصول : {{productItem.product.price | number:0}}

تعداد: {{productItem.quantity}}

کل هزینه مورد نیاز : {{productItem.totalPrice | number:0}}

{{productItem.product.description}}

کمپین ها

کمک های نقدی جهت رفع نیازهای کمپین ها

image
{{campaignItem.campaign.name}}

کل هزینه مورد نیاز: {{campaignItem.campaign.amountRequired | number:0}} ریال

{{campaignItem.campaign.organizer}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

{{campaignItem.donationPaid | number:0}}
{{campaignItem.campaign.name}}close

نام مرکز : {{campaignItem.institute.name}}

شهر : {{campaignItem.institute.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.institute.university.city.province.name}}

نام دانشگاه : {{campaignItem.university.name}}

شهر : {{campaignItem.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.university.city.province.name}}

شهر : {{campaignItem.city.name}}

استان : {{campaignItem.city.province.name}}

استان : {{campaignItem.province.name}}

تاریخ پایان : {{campaignItem.campaign.expireDate}}

کل هزینه مورد نیاز : {{campaignItem.campaign.amountRequired | number:0}}

{{campaignItem.campaign.description}}

آیا می دانید؟

نیازمندی ها و همدلی ها

{{sumOfDonation}} کمک های جمع شده (ریال)
{{sumOfAllRequest}} نیازمندی های اعلام شده
{{sumOfSupportYas}} حامیان یاس

آخرین خبرها