×

لطفا منتظر بمانید

در حال انتقال به درگاه...

حداقل مبلغ کمک 10،000 ریال می باشد مبلغ مورد نظر را وارد کنید
شماره موبایل را به صورت صحیح وارد کنید شماره موبایل خود را وارد کنید شما قبلا کمک کرده ابد، تشکر از کمک مجدد شما
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید

لیست کمپین ها

کمپین ها

شما با پرداخت کمک های نقدی خود به کمپین ها می توانید کمک کنید

جستجو کنید :

image
{{campaignItem.campaign.name}}

کل هزینه مورد نیاز: {{campaignItem.campaign.amountRequired}} ریال

{{campaignItem.campaign.organizer}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{campaignItem.institute.name}}

شهر : {{campaignItem.institute.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.institute.university.city.province.name}}

نام دانشگاه : {{campaignItem.university.name}}

شهر : {{campaignItem.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.university.city.province.name}}

شهر : {{campaignItem.city.name}}

استان : {{campaignItem.city.province.name}}

استان : {{campaignItem.province.name}}

تاریخ پایان : {{campaignItem.campaign.expireDate}}

کل هزینه مورد نیاز : {{campaignItem.campaign.amountRequired}}

{{campaignItem.campaign.description}}


آخرین کمپین ها

image
{{campaignItem.campaign.name}}

کل هزینه مورد نیاز: {{campaignItem.campaign.amountRequired}} ریال

{{campaignItem.campaign.organizer}}

کمک های جمع آوری شده تا کنون

دستگاه سی تی اسکنclose

نام مرکز : {{campaignItem.institute.name}}

شهر : {{campaignItem.institute.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.institute.university.city.province.name}}

نام دانشگاه : {{campaignItem.university.name}}

شهر : {{campaignItem.university.city.name}}

استان : {{campaignItem.university.city.province.name}}

شهر : {{campaignItem.city.name}}

استان : {{campaignItem.city.province.name}}

استان : {{campaignItem.province.name}}

تاریخ پایان : {{campaignItem.campaign.expireDate}}

کل هزینه مورد نیاز : {{campaignItem.campaign.amountRequired}}

{{campaignItem.campaign.description}}

logo